Algemene verkoopvoorwaarden van de tentoonstelling

1VOORWERP

1.1   Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (de “Algemene Verkoopvoorwaarden”) zijn van toepassing op elke aankoop van een of meer tickets door elke natuurlijke of rechtspersoon (de “Klant”) online op de website [•] of ter plaatse via de elektronische ticketautomaat aan de ingang van de tentoonstelling, voor het bezoek aan de tentoonstelling Bel Expo die wordt georganiseerd door Leefmilieu Brussel, instelling van openbaar nut met maatschappelijke zetel te Havenlaan 86/C, 1000 Brussel en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0236.916.956 (“Leefmilieu Brussel”).

1.2   De Algemene Verkoopvoorwaarden bepalen de contractuele relaties tussen Leefmilieu Brussel en de Klant, alsook de voorwaarden die van toepassing zijn op elke gedane aankoop van een ticket, ongeacht of de Klant een zakelijke of een gewone bezoeker is.

1.3   De aankoop van een ticket houdt in dat de Klant de Algemene Verkoopvoorwaarden onvoorwaardelijk aanvaardt.

1.4   De Algemene Verkoopvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door Leefmilieu Brussel zijn erkend. De toepasselijke Algemene Verkoopvoorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de website op de datum van de aankoop van het ticket. Leefmilieu Brussel behoudt zich het recht voor de Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde aan te passen of te wijzigen, met inachtneming van de bestaande reglementering.

2. TARIEVEN

2.1  De prijzen van de tickets die te zien zijn op de website of de elektronische ticketautomaat zijn weergegeven in euro inclusief belastingen, exclusief de deelneming in de eventuele verwerkings- en verzendingskosten.

2.2  Leefmilieu Brussel behoudt zich het recht voor haar prijzen te allen tijde te wijzigen. De prijzen die van toepassing zijn op de aankoop zijn evenwel de prijzen die gelden op het ogenblik van de bevestiging van de aankoop.

3.  AANKOOPVOORWAARDEN

3.1  Aankoopmodaliteiten

3.1.1   De Klant kiest, afhankelijk van de beschikbaarheid, het gewenste aantal tickets, de dag en het uur van het bezoek.

3.1.2   Bezoeken van groepen van meer dan 10 personen moeten verplicht online worden gereserveerd.

3.1.3   De beschikbare uren zijn vermeld op de site. Het kan zijn dat sommige ‘tijdstippen’ niet beschikbaar zijn.

3.1.4   Het overzicht van de bestelling wordt weergegeven op de website of op de elektronische ticketautomaat, waarbij wordt gespecificeerd dat het een bestelling met betalingsverplichting betreft.

3.2  Aanvaardingsmodaliteiten van de algemene verkoopvoorwaarden

Door op “Bevestigen” te klikken aan het einde van het bestelproces op de website of via de elektronische ticketautomaat en door het vakje “Ik aanvaard de Algemene Verkoopvoorwaarden” aan te kruisen, verklaart de Klant dat hij kennis heeft genomen van alle Algemene Verkoopvoorwaarden en dat hij ze onvoorwaardelijk aanvaardt.

3.3 Online betalingsmodaliteiten

3.3.1  De online betaling gebeurt uitsluitend met een bankkaart of kredietkaart (Visa, Mastercard, Bancontact of Maestro) op de website [•].

3.3.2  Na controle van de bestelling en aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden onder de bovenbedoelde voorwaarden wordt de Klant doorgestuurd naar een beveiligde betaalserver waarop hij de online betaling van de bestelling uitvoert met behulp van de referenties van zijn bank- of kredietkaart, bestaande uit het nummer en de vervaldatum van de bankkaart alsook de code die op de achterkant van de kaart staat.

3.3.3  De aankoop is definitief geregistreerd als de Klant de Algemene Verkoopvoorwaarden heeft aanvaard en zijn betaling heeft bevestigd.

3.3.4  De bankrekening van de Klant wordt gedebiteerd voor het bedrag van de bestelling zodra de transactie definitief bevestigd is. Na afloop van de transactie wordt aan de klant een betalingsbewijs bezorgd dat hij kan afdrukken.

3.3.5  Indien de betaling door de betalingsinstelling wordt geweigerd, wordt de aankooptransactie automatisch geannuleerd.

3.3.6  Aan het einde van zijn bestelling ontvangt de Klant een e-mail ter bevestiging van de aankoop. Deze e-mail geldt niet als ticket. Hij kan gelden als bewijs van de aankoop van het ticket, dat zal worden afgeleverd volgens de voorwaarden bepaald in artikel 4.2 “Aflevering van de Tickets”.

3.4  Betalingsmodaliteiten ter plaatse

3.4.1  De betaling ter plaatse gebeurt uitsluitend met een bankkaart of kredietkaart (Visa, Mastercard, Bancontact of Maestro) via de elektronische ticketautomaat die zich aan de ingang van de tentoonstelling bevindt.

3.4.2  Na controle van de bestelling en aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden onder de hierboven bedoelde voorwaarden wordt de Klant doorgestuurd naar een beveiligde betaalserver waarop hij de betaling van de bestelling uitvoert door zijn bank- of kredietkaart in de daartoe voorziene bankterminal in te voeren

3.4.3  De aankoop is definitief geregistreerd als de Klant de Algemene Verkoopvoorwaarden heeft aanvaard en zijn betaling heeft bevestigd.

3.4.4  De bankrekening van de Klant wordt gedebiteerd voor het bedrag van de bestelling zodra de transactie definitief bevestigd is. Na afloop van de transactie wordt aan de Klant een betalingsbewijs bezorgd dat hij kan afdrukken.

3.4.5  Indien de betaling door de betalingsinstelling wordt geweigerd, wordt de aankooptransactie automatisch geannuleerd.

3.4.6   Aan het einde van zijn bestelling levert de elektronische ticketautomaat het ticket af aan de Klant.

4TICKETS

4.1 Beperkingen op het gebruik van de tickets

Het ticket is uitsluitend geldig voor een bezoek aan de tentoonstelling op de datum en het tijdstip dat op het ticket is vermeld.

4.2 Aflevering van de tickets

4.2.1  Het ticket wordt onmiddellijk afgeleverd door de elektronische ticketautomaat bij aankoop van het ticket ter plaatse.

4.2.2  De afgedrukte bevestigingspagina of e-mail die door Leefmilieu Brussel naar de Klant is gestuurd bij een online aankoop vormt geen ticket. Dit document kan in geen geval dienen als ticket noch de toegang tot de tentoonstelling machtigen.

4.2.3   De Klant kiest de afleveringswijze van de tickets voor elke online aankoop. Hij kan kiezen tussen (i) het ticket om thuis af te drukken (“E-Ticket”) of (ii) het ticket dat kan worden gedownload op een mobiele telefoon (“M-Ticket”).

 1. Ticket om thuis af te drukken

  De thuis af te drukken tickets zijn beschikbaar en kunnen door de Klant worden afgedrukt tot op de datum van het door de Klant gereserveerde bezoek. Daartoe dient hij het pdf-bestand te openen dat als bijlage bij de bevestigingsmail is gevoegd. Om geldig te zijn, moet het E-Ticket met een inkjetprinter of laserprinter in één (1) exemplaar op een aan beide zijden leeg A4-blad worden afgedrukt. Geen enkele andere drager, bijvoorbeeld een elektronische drager, wordt aanvaard.

  Op elk ticket staat een QR-code die de toegang tot de tentoonstelling mogelijk maakt.

  Een goede afdrukkwaliteit is noodzakelijk. Gedeeltelijk afgedrukte, vuile, beschadigde of onleesbare tickets worden niet aanvaard en worden als ongeldig beschouwd. In het geval van een incident of van een slechte afdrukkwaliteit moet de Klant zijn ticket opnieuw afdrukken.

 2. Ticket om te downloaden op een mobiele telefoon

  Het M-Ticket bevat:

 • Een unieke QR-code die de toegang tot de tentoonstelling mogelijk maakt;
 • De datum en het uur van het bezoek aan de tentoonstelling.

Een goede zichtbaarheid is noodzakelijk. Beschadigde telefoons (gebarsten, gebroken, gekraste, enz. schermen) die de QR-code van de tickets onleesbaar maken, worden niet aanvaard en worden als ongeldig beschouwd. Leefmilieu Brussel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen die te maken hebben met een compatibiliteitsprobleem tussen het M-Ticket en de IT-omgeving van de Klant.

Tijdstip vermeld op het ticket.

4.3 Terugbetaling en omruiling

4.3.1   Het ticket kan niet worden omgeruild noch terugbetaald, ook niet wanneer u (om welke reden ook) niet bent gekomen of te laat was, of bij verlies of diefstal.

4.3.2   Leefmilieu Brussel kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht die het bezoek aan de tentoonstelling verstoort en die in voorkomend geval leidt tot de volledige of gedeeltelijke sluiting ervan. Als Leefmilieu Brussel er wegens overmacht toe wordt gebracht de toegang tot de tentoonstelling of tot een wezenlijk deel ervan te beperken of te weigeren, zal de prijs van het ticket niet worden terugbetaald.

5. TOEGANGSVOORWAARDEN TOT DE TENTOONSTELLING

5.1 Onthaal en modaliteiten van het bezoek

5.1.1  De Klant biedt zich uiterlijk op het uur dat vermeld is op het ticket met zijn ticket aan de ingang van de tentoonstelling aan. De toegang gebeurt in de volgorde van aankomst van de Klanten die in het bezit zijn van een ticket voor het betrokken tijdstip.

5.1.2   Bij aanbieding na het uur dat op het ticket is vermeld, mag de Klant die te laat is alleen nog binnen als het maximale aantal Klanten voor het volgende tijdstip niet bereikt is. De Klant die te laat is, krijgt afhankelijk van de drukte toegang tot de tentoonstelling, waarbij de Klanten die op het juiste uur aanwezig zijn, voorrang krijgen.

5.1.3    Eens de bezoeker de tentoonstelling verlaten heeft, kan hij niet meer opnieuw binnen met hetzelfde ticket.

5.2  Ticketcontrole

5.2.1  Alleen de tickets die zijn afgeleverd in overeenstemming met artikel 4.2 “Aflevering van de Tickets” zijn geldig voor toegang tot de tentoonstelling.

5.2.2  Elk ticket wordt systematisch gecontroleerd aan de ingang van de tentoonstelling. Deze controle gebeurt in de vorm van een aflezing van de QR-code die op het ticket staat en, in voorkomend geval, de aanbieding van het bewijsstuk voor het verminderd tarief.

5.2.3   De Klanten moeten hun ticket gedurende het hele bezoek bijhouden omdat er op elk moment kan worden gevraagd om het te tonen.

5.3 Toegangsbeperkingen

5.3.1  Het is verboden de tentoonstelling te betreden met:

 • Gevaarlijke, explosieve, ontvlambare of corrosieve stoffen;
 • Handtassen en rugzakken;
 • Elk voorwerp dat, door zijn bestemming of zijn kenmerken, een risico vormt voor de veiligheid van personen, de tentoonstelling of haar installaties;
 • Elk voorwerp dat veel te zwaar of te groot is, of een sterke geur heeft;
 • Wapens en munitie;
 • Paraplu’s, behalve als ze opgevouwen kunnen worden opgeborgen in een kledingstuk of in een tasje;
 • Dranken of voedsel.

5.3.2   Leefmilieu Brussel behoudt zich het recht voor de toegang tot de tentoonstelling te weigeren aan Klanten die agressief, vijandig of geagiteerd gedrag vertonen dat inbreuk kan maken op de openbare orde, de veiligheid van het publiek en van het personeel of de goede zeden.

5.3.3   Leefmilieu Brussel behoudt zich het recht voor de toegang tot de tentoonstelling te weigeren aan Klanten die overduidelijk onder invloed van alcohol of verboden middelen zijn.

5.3.4   De toegang tot de tentoonstelling is verboden voor dieren, met uitzondering van assistentiehonden.

5.4 Openingsuren

5.4.1   De openingsuren van de tentoonstelling zijn de volgende 

Buiten de schoolvakanties

   

Maadag

Closed

/

Dinsdag

9 - 16 uur

Scholen, na reservering

Woensgad

9 - 13 uur

Scholen, na reservering

13u - 17uur

Iedereen

 

Donderdag

9 - 16 uur

Scholen, na reservering

Vrijdag

9 - 16 uur

Scholen, na reservering

Zaterdag

9 - 17 uur

Iedereen

Zondag

9 - 17 uur

Iedereen

Tijdens de schoolvakanties

   

Monday

Closed

/

Tuesday

10 - 17 uur

Iedereen

Wednesday

10 - 17 uur

 Iedereen

Thursday

10 - 17 uur

Iedereen

Friday

10 - 17 uur

Iedereen

Saturday

10 - 17 uur

Iedereen

Sunday

10 - 17 uur

 Iedereen

5.4.2       De tentoonstelling is gesloten voor het publiek op de volgende dagen:

 • 1 januari;
 • 1 mei;
 • 11 november;
 • 3e week van juni;
 • 1e week van september;
 • 24 december;
 • 25 december;
 • 31 december.

6.  Vestiaires

6.1  De vestiaires staan gratis ter beschikking van de Klanten om er kleding, wandelstokken, paraplu’s, bagage, tassen, enz. in bewaring te geven. Alle grote tassen of voorwerpen moeten verplicht in de vestiaire worden afgegeven.

6.2   Bij hun aankomst moeten schoolgroepen zich wenden tot het onthaal en hun persoonlijke bezittingen afgeven in de vestiaire.

6.3   Om veiligheidsredenen kan de aanvaarding van een tas of bagage aan de vestiaire afhankelijk worden gemaakt van het openen van deze tas of bagage door de Klant. Het onthaalpersoneel kan voorwerpen waarvan de aanwezigheid hen niet compatibel lijkt met de veiligheid of het goede verloop van de tentoonstelling weigeren.

6.4   Het onthaalpersoneel ontvangt de in bewaring gegeven goederen binnen de grenzen van de grootte en de capaciteit van de vestiaire.

6.5   Leefmilieu Brussel wijst elke aansprakelijkheid af in geval van verlies, diefstal of beschadiging van een in de vestiaire afgegeven voorwerp.

6.6   Alles wat in de vestiaire in bewaring wordt gegeven, moet worden teruggenomen bij het verlaten van de tentoonstelling en in elk geval de dag zelf voor de sluiting van de tentoonstelling.

6.7   De voorwerpen die worden gevonden op de tentoonstelling en de voorwerpen die in bewaring gegeven zijn in de vestiaire en die niet teruggenomen zijn, worden gedurende één jaar bewaard. Zijn ze bij het verstrijken van deze termijn niet teruggevorderd, dan worden ze aan een liefdadigheidsinstelling gegeven. 

6.8   Aan bederf onderhevige etenswaren worden elke avond na de sluiting weggegooid.

6.9   Gesloten bagage of pakjes die op de tentoonstelling of in de vestiaires achtergelaten zijn en die een gevaar lijken voor de veiligheid kunnen onverwijld en zonder voorafgaande kennisgeving worden vernietigd door de diensten die instaan voor de veiligheid.

7. GEBRUIK VAN DE ELEKTRONISCHE ARMBAND

7.1 Elke Klant ontvangt een gecodeerde elektronische bezoekersarmband die de identificatiegegevens van de Klant bevat. 

7.2  De Klanten ontvangen hun elektronische armband van het onthaalpersoneel dat de armband initialiseert voordat zij de tentoonstelling binnengaan.

7.3  De Klanten worden verzocht hun elektronische armband gedurende het hele traject van de tentoonstelling aan hun pols te dragen. Aan de ingang van elke tentoonstellingsruimte melden de Klanten hun aanwezigheid met behulp van de armband en ontvangen ze de specifieke instructies met betrekking tot de interactiviteit in die ruimte.

7.4  De resultaten van de door de Klanten aangegane challenges worden geregistreerd met behulp van de elektronische armband en kunnen door hen veilig worden bekeken op de website van de tentoonstelling.

7.5  Aan het eind van de tentoonstelling geven de Klanten hun elektronische armband af in de daartoe voorziene plaatsen. Als een armband niet is teruggegeven, verwittigt een beltoon het onthaalpersoneel en wordt er aan de Klant gevraagd om de armband in te leveren.

8.  ALGEMEEN GEDRAG VAN DE KLANTEN

8.1 De Klanten zorgen ervoor dat zij de tentoonstellingsruimten in een perfecte staat van netheid houden. Het is vooral niet toegestaan te roken op de tentoonstelling, er voedsel of drank mee binnen te nemen en papier, afval of kauwgom op de grond te gooien.

8.2 De Klanten zorgen ervoor dat hun gedrag geen gevaar vormt voor het personeel van de tentoonstelling noch voor andere klanten, en dat ze met hun gedrag de integriteit van de installaties en de goede bezoekomstandigheden van de tentoonstelling niet aantasten.

8.3 De Klanten moeten de aan hen gerichte bevelen van het personeel van de tentoonstelling opvolgen.

8.4 De Klanten die beschadigingen aan de tentoonstelling of gebreken van de installaties opmerken, worden verzocht die te melden aan het personeel van de tentoonstelling.

8.5 De Klanten zijn aansprakelijk voor de beschadigingen die zij aan de tentoonstelling en aan de aanwezige installaties aanbrengen.

9. CAMERABEWAKING

9.1 De omgeving en de ruimten van de tentoonstelling worden gefilmd met inachtneming van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s. Pictogrammen aan de ingang van de gefilmde zones geven aan dat er videobewaking is, in overeenstemming met het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt.

9.2   De videobewaking is bedoeld om te zorgen voor de algemene bewaking en om de veiligheid en de bescherming van de goederen en van het gebouw, alsook van de personen die zich in dat gebouw bevinden, te garanderen. De beeldopnames gebeuren met het doel bewijzen te verzamelen van eventuele strafbare of schadeveroorzakende feiten, de daders van de feiten, de verstoorders van de openbare orde, de getuigen of de slachtoffers op te sporen en te identificeren.

10.  RICHTLIJNEN VOOR NOODGEVALLEN

Als de alarmen afgaan, moeten de Klanten de tentoonstelling en het gebouw verlaten door de pictogrammen “normale uitgang” of “nooduitgang” te volgen en door rekening te houden met de specifieke instructies die worden gegeven door de evacuatieverantwoordelijken.

11.  AANSPRAKELIJKHEID

11.1  Het bezoek aan de tentoonstelling gebeurt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klanten.

11.2  Leefmilieu Brussel wijst elke aansprakelijkheid af in geval van diefstal (door pickpockets of anders), verlies of beschadiging van persoonlijke goederen of in geval van een ongeval dat zich voordoet op of in de omgeving van de tentoonstelling.

11.3  Leefmilieu Brussel kan niet aansprakelijk worden gesteld als de volledige of gedeeltelijke niet-uitvoering of de slechte uitvoering van haar verplichtingen volgens de Algemene Verkoopvoorwaarden te wijten is (i) aan de Klant, of (ii) door het onverwachte en onoverkomelijke toedoen van een derde die vreemd is aan de levering van de prestaties die vastgesteld zijn in de Algemene Verkoopvoorwaarden of (iii) aan een geval van overmacht.

11.4  De website voor de aankoop van tickets is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk, onder voorbehoud van offlinestelling voor onderhoud of herstelling of in geval van overmacht of elke andere gebeurtenis die aan de controle van Leefmilieu Brussel ontsnapt. De aansprakelijkheid van Leefmilieu Brussel kan niet worden ingeroepen in het geval van door de Klant geleden verlies of schade gelinkt met de overdracht van een virus, de contaminatie van IT-diensten of een netwerkfalen.

12.  INTELLECTUELE EIGENDOM

De website van de tentoonstelling, evenals alle elementen waaruit die is samengesteld (zoals met name logo’s, merken, domeinnamen, titels, foto’s of andere content), ter beschikking gesteld door Leefmilieu Brussel, zijn de eigendom van Leefmilieu Brussel of zijn het voorwerp geweest van een voorafgaande gebruiksmachtiging vanwege derden en kunnen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten. De Klant is niet gemachtigd elementen van de website, ongeacht of het om software, visuele of geluidselementen gaat, te reproduceren, te exploiteren, te verspreiden of te gebruiken voor wat dan ook, zelfs niet gedeeltelijk.

13. BESCHERMING VAN PERSOONSGEBONDEN GEGEVENS

13.1  In het kader van de uitvoering van het contract verwerkt Leefmilieu Brussel in overeenstemming met de geldende wetgeving persoonsgebonden gegevens over de Klant (contactgegevens, rekeninggegevens, betalingsgegevens, bezoekgegevens), om de reservering en het beheer van het bezoek op zich te nemen. De contact-, rekening- en bezoekgegevens worden bewaard totdat de Klant vraagt om ze te verwijderen, of maximaal [•] maanden vanaf het laatste contact van de Klant.

13.2 De Klant beschikt over het recht om de persoonsgebonden gegevens die hem betreffen, te verbeteren en te laten verwijderen, evenals het recht om de uitgevoerde verwerking ervan te beperken of zich ertegen te verzetten, door zich te wenden tot Leefmilieu Brussel.

13.3  De Klant kan ook contact opnemen met de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming op het volgende e-mailadres: privacy@environnement.brussels, en kan ook een klacht indienen bij de  Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (35, Drukpersstraat – 1000 Brussel).

14. KLANTENDIENST

Voor alle inlichtingen of vragen met betrekking tot de Algemene Verkoopvoorwaarden of de tentoonstelling kan de Klant contact opnemen met Leefmilieu Brussel:

 • telefonisch: [•], elke werkdag van [•] uur tot [•] uur;
 • per e-mail: [•];
 • per brief: [•], Havenlaan 86/C, 1000 Brussel.

15. KLACHTEN EN GESCHILLEN

15.1  Elke klacht in verband met de bezoekomstandigheden moet ter plaatse aan het onthaalpersoneel worden gemeld, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Bij gebreke daaraan, zal het bezoek, bij uitdrukkelijke overeenkomst, worden beschouwd als in bevredigende omstandigheden verlopen.

15.2   Elk geschil in verband met de uitvoering of interpretatie van de Algemene Verkoopvoorwaarden valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

15.3   De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgische recht.