Algemene Voorwaarden voor het Bezoek aan BELEXPO

1Voorwerp

1.1 Deze Algemene Voorwaarden voor het Bezoek aan BELEXPO (de 'Algemene Voorwaarden') zijn van toepassing op:

- elke reservering van een of meerdere bezoeken door elke natuurlijke of rechtspersoon (de 'Klant'), online op de website of ter plaatse via de elektronische ticketautomaat aan de ingang van het parcours,

- het bezoek aan BELEXPO, het parcours opgericht door Leefmilieu Brussel, instelling van openbaar nut met maatschappelijke zetel te Havenlaan 86c/3002, 1000 Brussel en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0236.916.956 ('Leefmilieu Brussel').

1.2 De Algemene Voorwaarden bepalen de contractuele relaties tussen Leefmilieu Brussel en de Klant, alsook de voorwaarden die van toepassing zijn op elke reservering en elk bezoek bezoek, ongeacht of de Klant een zakelijke of een gewone bezoeker is.

1.3 De reservering van een bezoek houdt in dat de Klant de Algemene Voorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt.

1.4 De Algemene Voorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door Leefmilieu Brussel zijn erkend. De toepasselijke Algemene Voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de website op de datum van de reservering van het bezoek. Leefmilieu Brussel behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te passen of te wijzigen, met inachtneming van de geldende reglementering.

2. Tarieven

BELEXPO is sinds 1 januari 2024 gratis toegankelijk.

3.  Voorwaarden

3.1  Reservering van een bezoek

3.1.1 Reservering voor een groepen vanaf 8 personen is verplicht. Bezoeken moeten verplicht online worden gereserveerd. De Klant kiest, afhankelijk van de beschikbaarheid, het gewenste aantal tickets, de dag en het uur van het bezoek. De beschikbare uren staan vermeld op de website. Het is mogelijk dat sommige tijdstippen niet beschikbaar zijn.

 3.1.2 Reserveringen voor een individuele bezoeker of voor een groep van minder dan 8 personen is aangeraden, maar niet verplicht. Deze reservering kan eveneens de dag zelf uitgevoerd worden ter plaatse via de elektronische ticketautomaat aan de ingang van het parcours.

3.2  Aanvaardingsmodaliteiten van de algemene voorwaarden

Door op 'Bevestigen' te klikken aan het einde van het reserveringsproces op de website of via de elektronische ticketautomaat en door het vakje 'Ik aanvaard de Algemene Voorwaarden' aan te kruisen, verklaart de Klant dat hij/zij kennis heeft genomen van alle Algemene Voorwaarden en dat hij/zij ze zonder voorbehoud aanvaardt.

4Reserveringsbewijs

4.1 Gebruik

Het reserveringsbewijs is uitsluitend geldig voor een bezoek aan BELEXPO op de datum en het tijdstip dat op het ticket is vermeld.

4.2 Aflevering van de tickets

Het ticket wordt onmiddellijk toegestuurd per mail of afgeleverd door de elektronische ticketautomaat bij reservering van het ticket ter plaatse. 

4.3 Wijziging van de reservering

4.3.1 De reservering kan aangepast worden in geval van overmacht (staking, pandemie, ziekte van de leerkracht...).

4.3.2 Leefmilieu Brussel kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht die het bezoek aan het parcours verstoort en die in voorkomend geval leidt tot de volledige of gedeeltelijke sluiting ervan. Als Leefmilieu Brussel er wegens overmacht toe wordt gebracht de toegang tot het parcours of tot een wezenlijk deel ervan te beperken of te weigeren, zal het bezoek op een latere datum geherprogrammeerd worden. De kosten zoals bijvoorbeeld de vervoerskosten van de bezoekers, kunnen in dat geval niet vergoed worden door Leefmilieu Brussel. 

5. Toegangsvoorwaarden tot het parcours

5.1 Onthaal en modaliteiten van het bezoek

5.1.1 De Klant biedt zich uiterlijk op het uur dat vermeld is op het reserveringsbewijs aan de ingang van BELEXPO aan. De toegang gebeurt in de volgorde van aankomst van de Klanten die in het bezit zijn van een ticket voor het betrokken tijdstip.

5.1.2 Bij aanbieding na het uur dat op het ticket is vermeld, mag de Klant die te laat is enkel binnen als het maximale aantal Klanten voor het volgende tijdstip niet is bereikt. De Klant die te laat is, krijgt afhankelijk van de drukte toegang tot het parcours, waarbij de Klanten die op het juiste uur aanwezig zijn, voorrang krijgen. Dit om een maximale kwaliteit van het bezoek te kunnen garanderen aan elke bezoeker.

5.1.3 Zodra de bezoeker het parcours heeft verlaten, kan hij niet meer opnieuw binnen met hetzelfde ticket.

5.2  Ticketcontrole

Elk ticket ter bevestiging van de reservering wordt systematisch gecontroleerd aan de ingang van BELEXPO.

5.3 Toegangsbeperkingen

5.3.1 Het is verboden het parcours te betreden met:

 • gevaarlijke, explosieve, ontvlambare of bijtende stoffen;
 • handtassen en rugzakken;
 • elk voorwerp dat, door zijn bestemming of zijn kenmerken, een risico vormt voor de veiligheid van personen, de tentoonstelling of haar installaties;
 • elk voorwerp dat veel te zwaar of te groot is, of een sterke geur heeft;
 • wapens en munitie;
 • paraplu’s;
 • dranken of voedsel.

5.3.2 Leefmilieu Brussel behoudt zich het recht voor om de toegang tot het parcours te weigeren aan Klanten die agressief, vijandig of opstandig gedrag vertonen dat de openbare orde, de veiligheid van het publiek en het personeel of de goede zeden in het gedrang kan brengen.

5.3.3 Leefmilieu Brussel behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren aan Klanten die duidelijk onder invloed zijn van alcohol of illegale substanties.

5.3.4 Dieren zijn niet toegestaan in BELEXPO, met uitzondering van assistentiehonden.

5.4 Openingsuren

5.4.1 De openingsuren van BELEXPO zijn de volgende: 

Buiten schoolvakanties

 

Maandag

9 - 16.30 uur

Dinsdag

9 - 16.30 uur

Woensdag

9 - 16.30 uur

Donderdag

9 - 16.30 uur

Vrijdag

9 - 16.30 uur

Zaterdag

(Zaterdag voorafgaand aan de eerste zondag van de maand)

10- 18 uur

Zondag

(Eerste zondag van de maand)

10 - 18 uur

Tijdens schoolvakanties

 

Maandag

10 -18 uur

Dinsdag

10 - 18 uur

Woensdag

10 - 18 uur

Donderdag

10 - 18 uur

Vrijdag

10 - 18 uur

Zaterdag

(Zaterdag voorafgaand aan de eerste zondag van de maand)

10 - 18 uur

Zondag

(Eerste zondag van de maand)

10 - 18 uur

5.4.2 BELXPO is gesloten voor het publiek op de volgende dagen:

 • officiële feestdagen
 • het tweede, derde en vierde weekend van de maand
 • de dagen vermeld op de website

6.  Vestiaires

6.1 De vestiaires en lockers zijn gratis ter beschikking van de Klanten om er kleding, wandelstokken, paraplu’s, bagage, tassen enz. op te bergen. Alle grote tassen of voorwerpen moeten verplicht in de vestiaire worden geplaatst.

6.2 Bij hun aankomst moeten schoolgroepen hun persoonlijke bezittingen in de daartoe voorziene karretjes leggen.

6.3 Om veiligheidsredenen kan voor de aanvaarding van een tas of bagage aan de vestiaire vooraf gevraagd worden aan de Klant om zijn tas of bagage te openen. Het onthaalpersoneel kan voorwerpen waarvan het vindt dat ze niet overeenstemmen met de veiligheid of het goede verloop van het bezoek weigeren.

6.4 Het onthaalpersoneel ontvangt de in bewaring gegeven goederen binnen de grenzen van de grootte en de capaciteit van de vestiaire. 

6.5 Leefmilieu Brussel wijst elke aansprakelijkheid af in geval van verlies, diefstal of beschadiging van een in de vestiaire afgegeven voorwerp.

6.6 Alles wat in de vestiaire in bewaring wordt gegeven, moet worden teruggenomen bij het verlaten van het parcours en in elk geval de dag zelf voor de sluiting van de tentoonstelling.

6.7 De voorwerpen die worden gevonden in het parcours en de voorwerpen die in bewaring werden gegeven in de vestiaire en die niet werden opgehaald, worden gedurende één jaar bewaard. Zijn ze bij het verstrijken van deze termijn niet teruggevorderd, dan worden ze aan een liefdadigheidsinstelling gegeven.

6.8 Aan bederf onderhevige etenswaren worden elke avond na de sluiting weggegooid.

6.9 Gesloten bagage of pakjes die in het parcours of in de vestiaire achtergelaten werden en die een gevaar lijken voor de veiligheid kunnen onverwijld en zonder voorafgaande kennisgeving worden vernietigd door de diensten die instaan voor de veiligheid.

7. Gebruik van de digitale armband

7.1 Elke Klant ontvangt een geconnecteerde digitale bezoekersarmband. Die armband bevat identificatiegegevens van de Klant die de Klant in alle vrijheid heeft aangeleverd.

7.2 De Klanten ontvangen hun digitale armband van de animatoren die de armband initialiseren voordat zij het parcours binnengaan.

7.3 De Klanten worden verzocht hun digitale armband gedurende het hele parcours aan hun pols te dragen. Aan de ingang van elke ruimte melden de Klanten hun aanwezigheid met behulp van de armband en ontvangen ze de specifieke instructies met betrekking tot de interactiviteit in die ruimte.

7.4 De resultaten van de door de Klanten aangegane challenges worden geregistreerd met behulp van de digitale armband en worden hen op een veilige manier per mail toegestuurd. Deze mail geeft hen ook toegang tot het privégedeelte van de BELEXPO-website.

7.5 Aan het einde van het bezoek geven de Klanten hun digitale armband af in de daartoe voorziene ruimte. Als een armband niet is teruggegeven, verwittigt een beltoon het onthaalpersoneel en wordt er aan de Klant gevraagd om de armband in te leveren.

8.  Algemeen gedrag van de klanten

8.1 De Klanten zorgen ervoor dat zij het parcours in een perfecte staat van netheid houden. Het is met name niet toegestaan te roken op de tentoonstelling, voedsel of drank mee binnen te nemen en papier, afval of kauwgom op de grond te gooien.

8.2 De Klanten zorgen ervoor dat hun gedrag geen gevaar vormt voor het personeel van het parcours noch voor andere Klanten, en dat ze met hun gedrag de integriteit van de installaties en de goede bezoekomstandigheden niet aantasten.

8.3 De Klanten moeten de aan hen gerichte bevelen van het onthaalpersoneel en de animatoren opvolgen.

8.4 De Klanten die beschadigingen of gebreken van de installaties opmerken, worden verzocht die te melden aan de animatoren.

8.5 De Klanten zijn aansprakelijk voor de beschadigingen die zij aan het parcours en aan de aanwezige installaties aanbrengen.

9. Camerabewaking

9.1 De omgeving en de ruimtes van het parcours worden gefilmd met inachtneming van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s. Pictogrammen aan de ingang van de gefilmde zones geven aan dat er videobewaking is, in overeenstemming met het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt.

9.2 De videobewaking is bedoeld om te zorgen voor de algemene bewaking en om de veiligheid en de bescherming van de goederen en van het gebouw, alsook van de personen die zich in dat gebouw bevinden, te garanderen. De beeldopnames gebeuren met het doel bewijzen te verzamelen van eventuele strafbare of schadeveroorzakende feiten, de daders van de feiten, de verstoorders van de openbare orde, de getuigen of de slachtoffers op te sporen en te identificeren.

10.  Richtlijnen voor noodgevallen

Als het alarm afgaan, moeten de Klanten het parcours en het gebouw verlaten door de pictogrammen 'normale uitgang' of 'nooduitgang' te volgen en door rekening te houden met de specifieke instructies die worden gegeven door de animatoren en door de evacuatieverantwoordelijken.

11.  Aansprakelijkheid

11.1 Het bezoek aan het parcours gebeurt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant.

11.2 Leefmilieu Brussel wijst elke aansprakelijkheid af in geval van diefstal (door zakkenrollers of andere), verlies of beschadiging van persoonlijke goederen of in geval van een ongeval dat zich voordoet op of in de omgeving van BELEXPO.

11.3 Leefmilieu Brussel kan niet aansprakelijk worden gesteld als de volledige of gedeeltelijke niet-uitvoering of de slechte uitvoering van haar verplichtingen volgens de Algemene Voorwaarden te wijten is (i) aan de Klant, of (ii) aan het onverwachte en onoverkomelijke toedoen van een derde die vreemd is aan de levering van de prestaties die vastgesteld zijn in de Algemene Voorwaarden of (iii) aan een geval van overmacht.

11.4 De website voor de reservering is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk, onder voorbehoud van offline-stelling voor onderhoud of herstelling of in geval van overmacht of elke andere gebeurtenis die aan de controle van Leefmilieu Brussel ontsnapt. De aansprakelijkheid van Leefmilieu Brussel kan niet worden ingeroepen in het geval van door de Klant geleden verlies of schade gelinkt met de overdracht van een virus, de contaminatie van IT-diensten of een netwerkfalen.

12.  Intellectuele eigendom

Het parcours BELEXPO, evenals alle elementen waaruit die is samengesteld (zoals met name logo’s, merken, domeinnamen, titels, foto’s, website of andere content), ter beschikking gesteld door Leefmilieu Brussel, zijn eigendom van Leefmilieu Brussel of zijn het voorwerp geweest van een voorafgaande gebruiksmachtiging vanwege derden en kunnen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten. De Klant is niet gemachtigd elementen van de tentoonstelling, ongeacht of het om software, visuele of geluidselementen gaat, te reproduceren, te exploiteren, te verspreiden of te gebruiken voor wat dan ook, zelfs niet gedeeltelijk.

13. Bescherming van persoonsgebonden gegevens

13.1 In het kader van de uitvoering van het contract verwerkt Leefmilieu Brussel in overeenstemming met de geldende wetgeving persoonsgegevens over de Klant (contactgegevens, bezoekgegevens).

13.2 De verzamelde gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

- de reservering en het beheer van het bezoek;

- het versturen van het bezoekrapport en een souvenirfoto naar een e-mailadres;

- de Klant informeren over de nieuwigheden van BELEXPO en hem/haar aanvullende activiteiten voorstellen;

- de Klant informeren over de educatieve projecten van Leefmilieu Brussel;

- de mening van de Klant  over BELEXPO te vragen.

13.3 Voor al deze gebruiksdoeleinden worden de contact- en bezoekgegevens bewaard tot de Klant vraagt om ze te verwijderen, of maximaal 24 maanden vanaf de aanmaak van een gebruikersaccount.

13.4 De Klant beschikt over het recht om de persoonsgegevens die hem betreffen, te verbeteren en te laten verwijderen, evenals het recht om de uitgevoerde verwerking ervan te beperken of zich ertegen te verzetten, door zich te wenden tot Leefmilieu Brussel. 

13.5 De Klant kan ook contact opnemen met de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming op het volgende mailadres: privacy@leefmilieu.brussels, en kan ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

13.6 Bovendien worden in het kader van de bestelling persoonsgegevens die met name betrekking hebben op de identiteit, de woonplaats, het telefoonnummer, het mailadres, verwerkt door het reserveringssysteem.

Het verzamelen van persoonsgegevens is een bindende vereiste voor deze doeleinden. Zonder deze persoonsgegevens is de reservering onmogelijk.

14. Klantendienst

Voor alle inlichtingen of vragen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden of het parcours BELEXPO kan de Klant contact opnemen met Leefmilieu Brussel:

 • telefonisch op het nummer 0485 20 25 00, elke werkdag tijdens de openingsuren;

 • via e-mail: info@belexpo.brussels;

 • per post: BELEXPO, Leefmilieu Brussel, Havenlaan 86c/3002, 1000 Brussel.

15. Klachten en geschillen

15.1 Elke klacht in verband met de bezoekomstandigheden moet ter plaatse aan de animatoren worden gemeld, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Bij gebreke daarvan zal het bezoek, bij uitdrukkelijke overeenkomst, worden beschouwd als in bevredigende omstandigheden verlopen.

15.2 Elk geschil in verband met de uitvoering of interpretatie van de Algemene Voorwaarden valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

15.3 De Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgische recht.